„Wesoły pan Kleks” – przedszkolny ogólnopolski konkurs plastyczny – XVI edycja.

Organizator:

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

nauczycielki: mgr Beata Cukrowska i mgr Marzanna Werner

Cele:

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci 5- i 6-letnich.
 2. Prace powinny być wykonane w formacie A4 dowolną techniką płaską.
 3. Każda praca musi być czytelnie podpisana:
  - imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka,
  - imię i nazwisko nauczyciela,
  - nazwa, adres, telefon i e-mail placówki.
 4. Prace muszą zawierać załącznik nr 1.
 5. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

Przebieg konkursu:

 1. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa dnia 31.10.2022r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 3. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  - samodzielność wykonania,
  - oryginalność,
  - estetykę,
  - znajomość twórczości Jana Brzechwy.
 4. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej przedszkola.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Załącznik nr 1

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

               Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …….……………………………………………………… oraz udostępnianie wizerunku                                                                                                                                                               ( imię i nazwisko )

przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy z siedzibą w Białymstoku, ul Pogodna 16 w celu organizacji XVI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznegoWesoły pan Kleks.

……………………………………….                                   ………………………………..

         miejscowość, data                                                             podpis rodzica

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

- administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- dane osobowe Pani/Pana i dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia XVI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznegoWesoły pan Kleks,

- odbiorcą danych osobowych Pani/Pana i dziecka będą członkowie komisji konkursowej,

- wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest jednocześnie wyrażeniem zgody na publikację danych i zdjęć na wystawie pokonkursowej oraz na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy, ul. Pogodna 16, 15- 354 Białystok,

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem w/w konkursu,

- dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@kancelaria-explico.pl

………………………………………..                              …………………………………...

         miejscowość, data                                                              podpis rodzica

 

                                                   

 

 

 


 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki

przedszkolnego konkursu plastycznego "Zdrowie na talerzu" - II edycja

 

Komisja konkursowa dnia 30.03.2022r. dokonała oceny

prac zgłoszonych do konkursu, wyłoniła 12 laureatów oraz przyznała 16 wyróżnień. 

 

 

I miejsce :

1. Lena Bołonkowska Przedszkole Samorządowe Nr 64

2.Julia Breczko Przedszkole Samorządowe Nr 87 

3.Gabriela Ziółkowska Przedszkole Samorządowe Nr  36 

4. Oliwia Szewczyk Przedszkole Samorządowe  Nr 49 

 

II miejsce :

1. Zuzanna Moniuszko Przedszkole Samorządowe Nr 49

2. Stanisław Sadowski Przedszkole Samorządowe Nr 36

3.Aleksandra Rutkowska Przedszkole Samorządowe Nr 87 

4. Mikhaik Nikulin Przedszkole Samorządowe Nr 56

 

III miejsce :

1.Ewa Korohcicka Przedszkole Samorządowe Nr 65

2. Lena Kraszewska Przedszkole Samorządowe Nr 29

3.Leon Zaczek Przedszkole Samorządowe Nr 49 

4.Aleksandra Adamczyk Przedszkole Samorządowe Nr 56 

 

Wyróżnienia :

1. Inka Muczyńska Przedszkole Samorządowe Nr 49 

2. Zofia Pietranium Przedszkole Samorządowe nr 49 

3. Wiktor Janucik Przedszkole Samorządowe Nr 49 

4. Tymon Kunat Przedszkole Samorządowe Nr 49 

5. Maja Rowińska Przedszkole Samorządowe Nr 77

6. Melania Matowiecka  Przedszkole Samorządowe Nr 29 

7. Małgorzata Dybkowska Przedszkole Samorządowe Nr 68

8. Zuzanna Strenkowska Przedszkole Samorządowe Nr 53 

9. Ksawery Garnicki Przedszkole Samorządowe Nr 58

10.Zofia Rudzińska Przedszkole Samorządowe Nr 86

11. Zuzanna Grabowska Przedszkole Samorządowe Nr 82

12. Milena Tomaszuk Przedszkole Samorządowe Nr 5

13. Ksenia Zasim Przedszkole Samorządowe Nr 14

14.Jan Świrski Przedszkole Samorządowe Nr 22

15. Anastazja Popowska Pzredszkole Samorządowe Nr 35

16. Krystyna Wojka Przedszkole Samorządowe Nr 65

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu,

a autorom nagrodzonych prac bardzo mocno Gratulujemy !!!

 

 

"Zdrowie na talerzu" 

konkurs plastyczny międzyprzedszkolny - II edycja

objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Organizator:    

Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

nauczycielki: Joanna Kosińska, Magdalena Ostrowska, Hanna Łupińska, Sylwia Morzy

Celem konkursu jest odkrywanie talentów plastycznych dzieci oraz propagowanie zdrowego odżywiania i jego wpływu na zdrowie.

Regulamin konkursu

Harmonogram Konkursu:

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE

Zgoda rodziców  (opiekunów prawnych) na udział dziecka w konkursie organizowanym przez Przedszkole Samorządowe Nr 49 im Jana Brzechwy w Białymstoku.

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka   ............................................................................................   

                                                                                                                                                                    (imię i nazwisko)   

w  Konkursie Plastycznym ‘Zdrowie na talerzu”

2. Wyrażam zgodę  na wykorzystanie przez organizatora Konkursu wizerunku mojego dziecka oraz przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, wieku i nazwy i adresu szkoły) w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm).

3. Ponadto wyrażam zgodę  na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

 

Miejscowość i data                                             Czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka

 

………………………………….........                                    ……….…………..……………………

 

Załącznik nr 2

Zgoda nauczyciela na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora - Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku, moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu. Zostałam/(em) poinformowana/(y) o prawie dostępu do moich danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody oraz złożenia skargi i sprzeciwu wobec przetwarzania. Zostałam poinformowana o tym, że moje dane będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu. Dane zostaną usunięte po upływie 1 roku od zakończenia konkursu.

 

Miejscowość i data                                                            Czytelny podpis nauczyciela

 

   …………………………………..........                                        ……….…………..……………………….