"Emocja" -podsumowanie międzynarodowego projektu edukacyjnego

Projekt edukacyjny „Emocja” realizowano w czasie zajęć od września 2021 do czerwca 2022 roku. Zajęcia odbywały się średnio 2 razy w miesiącu podczas realizacji poszczególnych modułów. Wszystkim rodzicom i wychowawcom zależy na tym, aby wychować dzieci na mądrych i szczęśliwych ludzi, samodzielnych i twórczych. Wprowadzenie dzieci w świat wartości moralnych, jest niezwykle ważne, gdyż są one fundamentem dalszego życia.
Aby budować od najmłodszych lat przyjazny stosunek do drugiego człowieka i zminimalizować problem wykluczenia w społeczności dzieci, od września 2021 roku wprowadzono grupy 3-latków projekt edukacyjny autorstwa Marzeny Dziadkowiec i Krystyny Grzegrzółki, wspomagający rozwój społeczny
i emocjonalny dzieci i młodzieży, którego założeniem jest uwrażliwienie dzieci na różnice, które posiadamy- poprzez aktywną działalność edukacyjną.

POPRZEZ ZAJĘCIA REALIZOWANO NASTĘPUJĄCE CELE:

- Kształtowano postawy społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym

- Rozbudzano w dzieciach wiarę w siebie oraz własne możliwości.

- Aktywizowano dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.

- Integrowano zespół 3-latków

 - Współpracowano z  nauczycielami i dziećmi z placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

- Wychowano do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

- Tworzono sytuacje budujące wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowano wartości i normy społeczne poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

 

Tematyka zajęć realizowana była zgodnie z harmonogramem. W pierwszym półroczu zrealizowano zajęcia z trzech modułów, natomiast w drugim półroczu zrealizowano kolejne trzy moduły:

I moduł - 10.09. 2021 -30.10.2021„KREATYWNOŚĆ” - w tym module dzieci rozbudzały wiarę we własne możliwości, rozwijały kreatywność, integrowały się.

II moduł - 07.11.2021 - 28.12.2021„WYOBRAŹNIA” - w tym module dzieci pobudzały wyobraźnię twórczą, fantazję i kreatywność.

III moduł - 07.01.2021 -28.02.2022  – „MOC SŁÓW” - w tym module dzieci rozwijały umiejętność funkcjonowania społecznego poprzez rozwój kompetencji komunikacyjnych, życzliwość, wrażliwość, potrzeby innych. Kształtowały w sobie postawę otwartości
na problemy innych i chęć pomagania. Kształtowały poszanowanie dla odmienności, otwartość i empatię.

IV moduł - 20.03.2022 -07.05.2022„EMPATIA” - w czwartym module trenowały umiejętność postawienia się w czyjejś sytuacji, próbowały przyjąć perspektywę. Podwyższały poczucie własnej wartości.

V moduł - 07.06.2022-13.06.2022 -"ODWAGA" -w piątym module miały możliwość uczestniczenia w sytuacjach, gdzie poznawały swoje słabe i mocne strony osobowości. Miały możliwość pokonywania trudności, kontrolowania przeżywanych emocji. Kształtowały umiejętność "oswajania" strachu poprzez zrównoważenie napięcia emocjonalnego.
 

W każdym z modułów zrealizowany został dostarczony przez autorów projektu scenariusz zajęć oraz zadania wykonane przez nauczyciela.

Ewaluacja-

W ramach wdrożonego projektu prowadzona była obserwacja pracy dzieci. Dzieci korzystały z emocjometrów na których zaznaczały swoje emocje
przed i po  przeprowadzonych zajęciach.

 

W wyniku przeprowadzonej obserwacji, można stwierdzić, że wszystkie założone w projekcie cele zostały osiągnięte. Innowacyjność zajęć przyczyniła się do rozwijania u dzieci przede wszystkim kreatywności i twórczego myślenia oraz zwiększenia zainteresowania tematem emocji. Wpłynęła również
na umiejętność współpracy w grupie.

 

 


Aneta Grądzka-Rudziak

Joanna Bożena Morzy

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3