KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca informacji publicznej

 

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku, ul. Pogodna 16, 15-354 Białystok, tel. 85-742-83-51, reprezentowanego przez Dyrektor, zwaną dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną, a także pisemnie na adres siedziby administratora.
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  e-mail: iod.przedszkola@um.bialystok.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. udzielenia odpowiedzi na wniosek
  o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym, tj. organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa bądź podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy.
 5. Dane osobowe pochodzące nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach archiwalnych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych- na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Kontakt do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa, bądź drogą elektroniczną poprzez stronę: https://uodo.gov.pl.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem obowiązku przekazania takich danych
  w przypadku konieczności skorzystania z trybu administracyjnego w myśl przepisów kodeksu postępowania administracyjnego (np. wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji).