„Utwory Jana Brzechwy w dziecięcej wyobraźni” – przedszkolny ogólnopolski konkurs plastyczny – XIII edycja.

 

 Organizator:

                     Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku

 

                     adres: 15-354 Białystok, ul. Pogodna 16, tel. 85 7428351, ps49@um.bialystok.pl

 

                     nauczycielki: mgr Beata Cukrowska i mgr Marzanna Werner

 Cele:

 Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Prace muszą być wykonane w formacie A4 dowolną techniką płaską.
 3. Każde przedszkole może przesłać maksymalnie 2 prace wykonane indywidualnie.
 4. Każda praca musi być czytelnie podpisana:
  - imię i nazwisko autora pracy, wiek dziecka,
  - imię i nazwisko nauczyciela,  nazwa, adres, telefon i e-mail placówki.
 5. Prace muszą zawierać załączniki nr 1 i 2.
 6. Prace plastyczne nie będą podlegały zwrotowi.

 Przebieg konkursu:

 

 1. Termin nadsyłania prac na adres organizatora upływa dnia 28.02.2019 r.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 3. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:  3-4-latki oraz 5-6-latki.
 4. Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:
  - samodzielność wykonania,
  - oryginalność,
  - estetykę,
  - znajomość twórczości Jana Brzechwy.
 5. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni.

                                                                    Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

konkurs_ogolnopolski_2019_-_zalaczniki.doc

     


 

 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU   WIEDZY O PRZYRODZIE  POD HASŁEM „ PRZYRODA I JEJ TAJEMNICE”.

    Dnia 22.03.2018 odbył się w Przedszkolu Samorządowym nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku Międzyprzedszkolny konkurs wiedzy o przyrodzie „Przyroda i jej tajemnice”- I edycja.

    Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6 lat. Jego głównym celem jest dostrzeżenie wpływu środowiska naturalnego na życie człowieka; kształtowanie i utrwalanie aktywnych postaw oraz pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych wśród dzieci. Szerzenie wiedzy o środowisku leśnym i wzmacnianie więzi ze środowiskiem naturalnym.

    W tym roku gościliśmy reprezentację ( zespoły dwuosobowe) sześciu białostockich przedszkoli samorządowych : PS 4, PS 22, PS 42,PS 48, PS 49, SP 34 (oddział przedszkolny)  , które przybyły wraz z nauczycielkami.

    Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku  i Lasy Państwowe w Białymstoku.

    Konkurs składał się z 12 konkurencji. Uczestnicy dzielnie zmagali się z przygotowanymi  zadaniami. Dotyczyły one m.in.: segregacji odpadów, działań człowieka szkodliwych dla środowiska, zwierząt naszych lasów. Uczestnicy musieli rozpoznać liście i owoce danego drzewa, ponadto układali historyjkę obrazkową „ Od ziarenka do roślinki” oraz zaprezentowali wcześniej przygotowany plakat ściśle związany z tematyką konkursu.

    Nad poprawnością wykonywanych zadań czuwało powołane przez organizatorów  trzy osobowe jury w składzie : Pani Magdalena Bagińska i Pan Sławomir Andryszewski ( Spółka „ LECH” w Białymstoku oraz Pani Joanna Morzy  (dyrektor PS 49) które oceniało zadania konkursowe przyznając drużynom punkty za wykonane zadanie. Gość Pan Wojciech Jabłoński udokumentował wydarzenie na zdjęciach. Po wysiłku umysłowym krótką przerwę  gimnastyczną przygotowała instruktorka ZUMBY.

     W zaciętej rywalizacji zwyciężyły:

      I  miejsce – PS 49

      II  miejsce – PS 42

      III  miejsce – PS 48

    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Laureaci zostali wyróżnieni otrzymując statuetki.

    Sponsorami tego przedsięwzięcia byli : „ Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku”, „ LECH” Sp.z o.o. , Wydawnictwo Edukacyjne „ Podręcznikarnia”, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe „ Kapitał  Krzywiec”.

  Na zakończenie przygotowano dla wszystkich słodki poczęstunek oraz wspólne pamiątkowe zdjęcie.

             Organizatorzy:

           Ewa Malinowska

           Magdalena Ostrowska

 

                                

     

                               

 

                              

 

                              

 

                              

 

                               

                  

 

 

 

 

REGULAMIN

MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O PRZYRODZIE 

„PRZYRODA I JEJ TAJEMNICE”

 

CELE:

 

REGULAMIN:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6 lat.
 2. W konkursie weźmie udział 6 drużyn dwuosobowych.
 3. Zakres wiedzy nie wykracza poza podstawę programową.
 4. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są do 9 marca 2018 wyłącznie drogą e-mail: ps49@um.bialystok.pl
 5. Ilość miejsc ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń
 6. Konkurs odbędzie 22 marca 2018 roku o 9.30.
 7. Karta zgłoszenia stanowi potwierdzenie przez uczestnika zgody na publikację zdjęć na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku.
 8. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane jedynie do realizacji oraz promocji konkursu.
 9. Drużyny otrzymują statuetki, dyplomy i upominki.
 10. Zapraszamy również do wykonania i dostarczenia do Organizatora do
  16 marca 2018 plakatu pt. „Przyroda i jej tajemnice” (format i technika dowolna) – punkty zdobyte za plakat wliczają się do wyniku konkursu.

 

ORGANIZATOR

Przedszkole Samorządowe nr 49
im. Jana Brzechwy w Białymstoku.

15-354 Białystok

ul. Pogodna 16

tel. 85 742-83-51

 

Osoby odpowiedzialne:

Ewa Malinowska

Magdalena Ostrowska

 

Karta zgłoszenia
 na I Międzyprzedszkolny Konkurs Przyrodniczy dla dzieci 6 – letnich

 

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Nazwa i adres przedszkola

Imię i nazwisko n-la/li przygotowującego do konkursu

Imię i nazwisko n-la, opiekuna w czasie konkursu*

1

 

 

 

 

2

 

 

*wypełnić, jeżeli dotyczy innego nauczyciela niż przygotowujący do konkursu

 

 

Oświadczenie rodziców dzieci biorących udział w konkursie

1. Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922)wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka  .......................................……………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                           (imię i nazwisko)

uczęszczającego do  ............................................................................................................

                                                        (nazwa przedszkola)

do celów związanych z jego udziałem w Konkursie Przyrodniczym „Przyroda i jej tajemnice”  dla dzieci 6 - letnich….……………………………….dla dzieci z terenu białostockich przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018.

2. Wyrażam zgodę na publikację zdjęć z konkursu na stronie organizatora.

 

                                                                       ….........................................................................

                                                                                               podpis rodzica