Rozwijamy zainteresowania i predyspozycje

Koła zainteresowań w naszym przedszkolu rozpoczęły swoją działalność w 2001 r. W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie chętne przedszkolaki.

W tym roku szkolnym, dzieci rozwijają swoje zainteresowania i predyspozycje  uczestnicząc w zajęciach:

Kryteria przyjęcia przedszkolaka do kół zainteresowań

  1. Koła zainteresowań są przeznaczone dla wszystkich chętnych dzieci.
  2. Do kół przyjmowane są dzieci przejawiające predyspozycje i uzdolnienia w danej dziedzinie. Nie są to zajęcia wyrównawcze.
  3. Zgłosić dziecko do koła zainteresowań może: nauczyciel, samo dziecko lub rodzic w ciągu całego roku szkolnego w dowolnym terminie.
  4. Decyzja o rezygnacji z pracy w kole zainteresowań może nastąpić w dowolnym czasie z inicjatywy dziecka.
  5. Liczba dzieci uczęszczających do kół jest ograniczona i ustalona przez osobę prowadzącą zajęcia.
  6. Dziecko może uczęszczać do jednego koła zainteresowań . W wyjątkowych przypadkach dziecko może uczestniczyć w zajęciach dwóch kół, gdy jest szczególnie uzdolnione w kilku dziedzinach.
  7. Zajęcia w kołach prowadzone są bezpłatnie przez nauczycielki przedszkola.
  8. Zajęcia kół odbywają się raz w tygodniu 1/2 godziny lub co dwa tygodnie 1 godzina w salach do tego przeznaczonych.
  9. Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników koła, gdy dziecko nie wykazuje zainteresowania i chęci uczestniczenia oraz gdy przejawia naganne zachowania podczas zajęć.

A CO ROBIMY I JAK SIĘ BAWIMY?1Załącznik(i):   

 kola_zainteresowan