______________________________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku informuje, iż od 1 września 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, która wynosi 1,30 zł.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr LXXI/970/23 Rady Miasta Białystok z dnia 29 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/194/19 Rady Miasta Białystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

 

Rodzice dzieci uczęszczających do gr. "O"

        W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dzieci  sześcioletnie i starsi uczniowie realizujący obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczający do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych objęci zostaną subwencją oświatową.

    Wobec powyższego rodzice dzieci urodzonych w roku 2017 oraz w latach wcześniejszych uczęszczających do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.
 

Zmiana stawki żywieniowej

 

Dyrektor Przedszkola nr 49

Jana Brzechwy w Białymstoku

informuje, iż zgodnie z

 Zarządzeniem Nr 7/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej.

Stawka całodziennego wyżywienia

od 1 grudnia 2022 r. wynosi 8,00 zł.,

 za trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).

 


 

  O G Ł O S Z E N I E

 

 

 Na podstawie Uchwały Nr L/770/18  Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 21 maja 2018 r.  i Zarządzenia Nr 756/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wykonania uchwały Nr L/770/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Białystok jednostkach oświatowych.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku, i n f o r m u j e   rodziców o możliwości ubiegania się o zniżki w opłacie za korzystanie z usług przedszkola

 

        Opłaty obniża się o 50% w przypadku  gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, przy czym:

 

        Opłaty obniża się o 50% w przypadku  gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny wielodzietnej, uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny”, przy czym:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

UWAGA RODZICE!

   Opłaty za przedszkole od 1 stycznia 2017 roku należy wnosić wyłącznie na konta naszej placówki.

                                                                            Nie będą przyjmowane w kasie przedszkola.

     Zmiany wynikają z centralizacji rozliczeń
podatku VAT, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).


Białystok, 04.08.2023r.

Opłaty za przedszkole – wnoszone na konto