O Przedszkolu

I.Rys historyczny przedszkola

    Historia  Przedszkola Samorządowego Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku  sięga roku 1977.  W  tym roku rozpoczęto budowę  placówki  na osiedlu Bema.  Plany architektoniczne zakładały, iż będzie to  przedszkole 4-oddziałowe.  Ówczesna rzeczywistość szybko zweryfikowała  plany. Ogromne zapotrzebowanie społeczne na tego typu placówkę i  ogromna liczba starających się rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola spowodowały, iż w planowanej sali gimnastycznej na piętrze utworzono piąty oddział.  Sala  wprawdzie nie posiadała  łazienki  ale i na takie warunki  rodzice wyrażali zgodę.  Dzieci korzystały z  wc sali sąsiedniej  przechodząc przez  drzwi  między salami. Było to dość uciążliwe. Podczas termomodernizacji  budynku w roku 2009 uwzględniono prośbę dyrektora i w pomieszczeniu sąsiadującym z salą wybudowano przestronną  łazienkę. Pierwotnie w pomieszczeniu tym znajdował się pokój dydaktyczny, a następnie od roku 2000 –  pracownia plastyczna.

    Uroczyste otwarcie  przedszkola nastąpiło 1 września 1978 r.  Posiadane dokumenty potwierdzają, iż Urząd Miejski w Białymstoku Wydział Oświaty i Wychowania  powołuje  z dniem 1.09.1978 r. Państwowe Przedszkole Nr 49.  Początki działalności placówki przypadają na  lata  trudne pod względem  zaopatrzenia sklepów  w materiały i pomoce potrzebne do wyposażenia przedszkola. Bardzo dużą pomoc  placówka zawdzięcza  ofiarności  Fabryki Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku  oraz  Jednostce Wojskowej stacjonującej  przy ul. Bema.  Wielu rodziców pracujących w tych instytucjach pracowało społecznie przy  wyposażaniu  placówki, poświęcając swój wolny czas.

    Od początku działalności  placówka prowadziła praktyki studenckie   słuchaczom ówczesnej Filii Uniwersytetu Warszawskiego, a obecnie  Uniwersytetu w Białymstoku.  Studenci wydziałów pedagogicznych  niemal  codziennie gościli w przedszkolu  podpatrując doświadczonych pedagogów oraz sami zdobywali  potrzebne umiejętności do przyszłej pracy z małymi dziećmi.  Do chwili obecnej  studenci odbywają praktyki i zawsze są mile widziani w placówce, gdyż korzyści są obustronne. Nauczycielki  są bardzo ciekawe najnowszych zdobyczy pedagogicznych i  starają się podpytywać o nie młodsze koleżanki.

    Nazwa przedszkola przez lata także zmieniała się. Wynikało to z przemian ustrojowych państwa a także  potrzeb społeczności przedszkolnej.  W latach 90-tych ubiegłego stulecia placówka otrzymała nazwę „ Przedszkole Samorządowe Nr 49 ”, a następnie w roku  2002 – „ Przedszkole Samorządowe Nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku”.  O tej ostatniej zadecydowali w głosowaniu  rodzice. Przygotowania do tego ważnego wydarzenia trwały ponad rok. Odbyło się szereg przedsięwzięć, które potwierdzały słuszność wyboru patrona oraz  fakt, iż  dzieci znają twórczość wybranego autora. 

    W tym też okresie narodził się pomysł  prowadzenia w przedszkolu  kół zainteresowań. Jako pierwsze powstało koło plastyczne i teatralne. Nauczycielki  chciały rozwijać dziecięce talenty wykraczając poza program wychowania przedszkolnego. W  niewielkich grupkach  dzieci  mogły poznawać tajniki  sztuki  teatralnej i plastycznej. Zaistniała potrzeba wygospodarowania  miejsc do spotkań. I tym razem można było liczyć na pomoc i ofiarność rodziców.  Wspólnym wysiłkiem  posprzątano pomieszczenia piwniczne i przystosowano je do pracy.  Obecnie  mieści się  tam także  studio muzyczne, w którym  spotykają się dzieci z koła muzycznego i instrumentalnego.  Najpóźniej  powstała salka regionalna.  Nauczycielki  realizując  tematykę dotyczącą  Podlasia przez szereg lat zgromadziły  wiele  pomocy i autentycznych eksponatów podarowanych przez rodziców. Przechowywane w  ciasnych szafkach  niszczały.  Tak  więc magazyn został  uszczuplony  i kolejne pomieszczenie  zmieniło swoje pierwotne przeznaczenie.   Dzięki  działalności kół zainteresowań  dzieci  rozwijają swoje zainteresowania,  czego potwierdzeniem są zdobywane nagrody i wyróżnienia  za udział w różnorodnych konkursach.  Otrzymane dyplomy ozdabiają wnętrza placówki i promują przedszkole.

    W przedszkolu  pracuje obecnie 12 nauczycielek, z czego połowa posiada 26-28-letni staż pracy pedagogicznej. Dwie z nich  ten  staż zdobyły pracując tylko w tym przedszkolu. Na początku  drogi  pedagogicznej  nauczycielki  legitymowały się wykształceniem na poziomie studium wychowania przedszkolnego.  W  połowie lat 80-tych ubiegłego stulecia  do grona  pedagogicznego dołączyły  pierwsze nauczycielki posiadające wykształcenie wyższe. Przez lata, sukcesywnie  panie  podnosiły swoje kwalifikacje i  do chwili obecnej tylko jedna  nadal  legitymuje się ukończeniem studium wychowania przedszkolnego.  Osiem  nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, a pozostałe dwie to nauczyciele mianowani.  Wszystkie  panie  stale doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

 Ostatnią  ważną zmianą  była  termomodernizacja budynku. Trwała  od końca sierpnia 2009 do początku grudnia 2009.  Odmieniła radykalnie zewnętrzny wygląd  przedszkola. Tylko  fotografie w kronice  i  plany architektoniczne  pamiętają  pierwotny wygląd, bo nawet najstarsi pracownicy wymazali go z pamięci. Łuszcząca się farba i stare, nieszczelne okna nie dodawały  od  lat  uroku  budynkowi.  Teraz  nie tylko wygląd  zewnętrzny  ale  gruntownie  wyremontowane łazienki, przebudowane wejście główne i  tarasy  od strony ogrodu przedszkolnego tworzą  przyjazny klimat do pracy i zabawy. Unowocześniona  architektura zieleni  w ogrodzie przedszkolnym  podkreśla  odmieniony  wygląd  placówki, który  cieszy  zwłaszcza  pracowników  placówki.

 

            II. Więcej o naszej placówce

                Przedszkole nasze usytuowane jest na osiedlu Bema przy ul. Pogodnej 16 w Białymstoku (bardzo dobry dojazd zarówno od                 ul.Pogodnej jak i od ul. Bema - tuż przy Zespole Szkół Ekonomicznych; wygodny parking). Budynek przedszkola jest obiektem             piętrowym, zaprojektowanym z myślą o dzieciach (każda sala posiada sanitariaty, schowki itp.) Dzieci przebywają w 5 salach             dydaktycznych - bezpiecznych, przestronnych, z właściwie dobranymi zabawkami i pomocami dydaktycznymi. Ponadto dzieci              mają do dyspozycji pełnowymiarową salę dydaktyczną, która służy do różnorodnych zajęć ruchowych, muzycznych, teatralnych,             korekcyjnych, uroczystości i koncertów. Dodatkowym atutem placówki są sale do prowadzenia kół zainteresowań – studio             muzyczne, sala regionalna, teatralna, pracownia plastyczna i komputerowa.

                  Jest to budynek wolnostojący, po generalnym remoncie, położony z dala od zgiełku miasta i spalin, otoczony pięknym,             zielonym ogrodem i bezpiecznym placem zabaw wyposażonym w sprzęt rekreacyjny, najnowszej generacji. Usytuowanie             placówki w pobliżu terenów leśnych sprzyja możliwości rozwijania świadomości ekologicznej.

 

            III. Specyfika  przedszkola

                Nasze przedszkole promuje zainteresowania dzieci. Oferujemy dzieciom różnorodne zajęcia dodatkowe w formie            kół zainteresowań wykraczające poza ramy programów dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczych realizowanych w               przedszkolu. Oferta na rok szkolny 2017/2018 to: 

            Koła  działają od 2001 r. W zajęciach uczestniczą wszystkie chętne dzieci ze wszystkich grup wiekowych. W ten sposób stwarzamy swoim przedszkolakom szansę wyboru aktywności zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, predyspozycjami i zainteresowaniami. Dodatkową atrakcją są zaadoptowane sale, w których prowadzone są zajęcia kół zainteresowań.


 

Kryteria przyjęcia przedszkolaka  do kół zainteresowań działających

 w Przedszkolu Samorządowym Nr 49 

 im. Jana Brzechwy w Białymstoku.

  1. Koła zainteresowań przeznaczone są dla wszystkich chętnych dzieci.
  2. Do kół przyjmowane są dzieci przejawiające predyspozycje i uzdolnienia w danej dziedzinie. Nie są to zajęcia wyrównawcze.
  3. Zgłosić dziecko do koła zainteresowań może: nauczyciel, samo dziecko lub rodzic w ciągu całego roku szkolnego w dowolnym terminie.
  4. Decyzja o rezygnacji z pracy w kole zainteresowań może również nastąpić w dowolnym czasie z inicjatywy dziecka.
  5. Liczba dzieci uczęszczających do kół zainteresowań jest ograniczona i ustalona przez osobę prowadzącą zajęcia.
  6. Dziecko może uczęszczać do jednego koła zainteresowań. W wyjątkowych przypadkach może uczestniczyć w dwóch kołach, gdy jest szczególne uzdolnione w kilku dziedzinach. Ostateczna decyzja należy do nauczyciela prowadzącego koło.
  7. Zajęcia w kołach prowadzone są bezpłatnie przez nauczycielki przedszkola.
  8. Zajęcia kół odbywają się raz w tygodniu ½ godziny lub co dwa tygodnie 1 godzinę w salach do tego przeznaczonych.
  9. Nauczyciel prowadzący ma prawo skreślić dziecko z listy uczestników koła gdy:

 

Opracował zespół w składzie:

mgr Marzanna Werner

mgr Beata Cukrowska

 

 

Efekty działalności poszczególnych kół można prześledzić oglądając dyplomy i wyróżnienia, które zdobią  wnętrza przedszkola. Najważniejsze  są zgromadzone  w kąciku „ Nasze sukcesy ”. Ponadto- prace dzieci zdobią wnętrza placówki, są prezentowane na tablicach prac kół a występy dzieci uświetniają uroczystości przedszkolne oraz są prezentowane na zajęciach otwartych dla rodziców.

Stale analizujemy zainteresowania  naszych wychowanków i dlatego staramy się dostosowywać koła do potrzeb i możliwości dzieci. W wyniku tego powstają nowe koła a praca już istniejących ulega modyfikacji.


 

IV.  Organizacja  przedszkola

Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
W placówce funkcjonuje sześć grup wiekowych tzw. oddziały:

 

Zarówno patron Przedszkola - Jan Brzechwa, jak i nazwy grup zostały wybrane w drodze konkursu przeprowadzonego przez Radę Pedagogiczną wśród dzieci i rodziców.
Nauczycielka p. Wiesława  Filimoniuk ułożyła hymn przedszkola.


 

HYMN PRZEDSZKOLA

My jesteśmy przedszkolacy
Do zabawy i do pracy.
Z kredką, pędzlem za pan brat
Podbijemy cały świat.

Ref. Hop, hop, tra-la-la,
Kto przedszkolak Ty i ja.


Gdy leń leży na tapczanie,
Kaczka dusi się w śmietanie
I biedronka szuka żuka
Jana Brzechwy to nauka.


Ref. Hop, hop tra-la-la...

 

NASZE PRZEDSZKOLE:

 

OFERUJEMY: