Deklaracja dostępności
Przedszkola Samorządowego nr 49 w Białymstoku

 

Przedszkole Samorządowe nr 49 im. Jana Brzechwy w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 49 w Białymstoku.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać sześć stopni (jest dostępny podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz drzwi otwierane ręcznie.

2. Budynek jest trzykondygnacyjny, aby dostać się z poziomu szatni (-1) na poziom parteru, a następnie na pierwsze piętro należy pokonać schody. Na każdym poziomie znajduje się korytarz/hol.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W odległości 30 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje dodatkowe

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on line.